Gedragscode VNT

Deel dit bericht

1        Algemene Gedragsregels

 • Respect & Veiligheid: binnen de vereniging behoren alle leden en bezoekers elkaar met respect te behandelen. Hieronder hoort ook het creëren van een veilig klimaat, waarbij eenieder zich thuis en veilig voelt.
 • Openheid & Toegankelijkheid: de VNT wil een vereniging zijn die toegankelijk is voor een brede groep mensen. Door middel van elkaar positief aanspreken en van feedback te voorzien, behouden we een prettige sfeer.
 • Minderjarigen: Minderjarigen zijn welkom op VNT Evenementen onder begeleiding van tenminste één van hun ouders of een door hun ouders aangewezen voogd.
 • Verantwoordelijkheid Ouders/Voogd: Ouders zijn te allen tijde geheel verantwoordelijk én aansprakelijk voor hun minderjarige kinderen bij een VNT Activiteit.
 • Omgang met minderjarigen: Leden zullen op geen enkel moment omgaan met minderjarigen op een wijze waarop zij mogen verwachten dan wel waarvan de ouders of voogd aangeven, dat het ongewenst is.
 • Grensoverschrijdend Gedrag: Als Leden gedrag signaleren dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels en bij vermoedens van grensoverschrijdend gedrag, is men verplicht hiervan melding te maken bij het Bestuur
 • Twijfel: In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen ligt het binnen de verantwoordelijkheid van leden in de geest van de gedragsregels te handelen en indien nodig daarover in contact te treden met het Bestuur.

2        Klachtenregeling

 • Bespreken: Veel klachten kunnen voorkomen worden door deze onderling te bespreken. Als u om u moverende redenen bepaald gedrag niet op prijs stelt, meld dat dan duidelijk aan het lid of de leden die dit gedrag vertonen. Er kan sprake zijn van een misverstand.  Als het gedrag niet verandert en/of later weer optreedt is er een grond voor een klacht.
 • Een Klacht: Alleen gegronde klachten kunnen door het Bestuur in behandeling worden genomen. Een gegronde klacht is een klacht over een gebeurtenis waar u zelf bij betrokken bent geweest en/of bewijsmateriaal van heeft.
 • Indienen Klacht: Een klacht moet binnen 6 weken na een gebeurtenis schriftelijk worden ingediend.
 • Klacht namens derden: Een klacht namens een derde indienen kan alleen als er bewijsmateriaal geleverd wordt en/of bekend is namens wie een klacht wordt ingediend. Anders wordt de klacht als ongegrond beschouwd. Klachten die meer dan 6 weken na de gebeurtenis worden ingediend worden ook als ongegrond beschouwd.
 • Ongegronde klacht: Het indienen van een ongegronde klacht kan leiden tot sancties voor de partij die de klacht indient.
 • Behandeling: Het Bestuur zal een ingediende klacht direct in behandeling nemen en binnen 4 weken tot een uitspraak komen.
 • Bewaren van klachten: Klachten worden door het Bestuur 2 jaar bewaard en dan vernietigd.