Statuten VNT

Deel dit bericht

Artikel 1 Naam, locatie en jurisdictie

 1. De Vereniging heet VNT Taiwan, hierna te noemen “VNT”
 2. Onze leden zijn Nederlands- en Vlaams sprekenden, alsmede zij die een hiervan afgeleide taal spreken (zoals bv Afrikaans) en hen die een aantoonbare belangstelling hebben voor deze talen en de bijbehorende culturen of daar, waar deze talen gesproken worden,  woonachtig (zullen) zijn (geweest).
 3. Het hoofdkantoor is gevestigd in de gemeente TAIPEI, Taiwan
 4. De “wet” als bedoeld in deze Statuten is de van toepassing zijnde wet in Taiwan.
 5. ALV is de afkorting voor Algemene Leden Vergadering

Artikel 2 Looptijd

 1. De Vereniging is voor onbepaalde tijd.
 2. Zowel het financiële als het lidmaatschapsjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December.

Artikel 3 Doel en Middelen

 1. De VNT streeft ernaar internationale betrekkingen te bevorderen en positieve culturele uitwisselingen tussen en voor de Vlaams- en Nederlandstaligen, zij die een taal spreken die hiervan afgeleid is (zoals bv Afrikaans) en hen die een aantoonbare belangstelling hebben voor deze talen en de bijbehorende culturen.
 2. De VNT tracht dit doel te bereiken door jaarlijks verschillende activiteiten te organiseren, met de nadruk op plezier en cultuur.
 3. De VNT mag geen winsten onder haar leden verdelen.
 4. De financiële middelen van de VNT worden verkregen uit lidmaatschapsbijdragen, sponsoring, donaties en persoonlijke bijdragen van deelnemer

Artikel 4 Lidmaatschap

 1. Leden zijn die personen die door het Bestuur als lid zijn toegelaten.
  1. Het lidmaatschap van de VNT staat open voor iedereen die de doelstellingen van VNT wil bevorderen.
  2. Het lidmaatschap mag niet worden geweigerd op basis van ras, geslacht, religie, seksuele voorkeur of handicap.
  3. Kinderen onder de 18 komen alleen in aanmerking voor lidmaatschap als ten minste één van de ouders lid is.
 2. De lidmaatschapsbijdragen worden vastgesteld door het Bestuur en moeten worden goedgekeurd door de ALV.
 3. Degenen die lid willen worden van de VNT kunnen dit doen door zich schriftelijk per e-mail bij de VNT aan te melden.
 4. Om lid te worden moet men:
  1. De statuten van de VNT accepteren;
  2. Het Huishoudelijk Reglement van de VNT accepteren;
  3. De VNT actief helpen bij het nastreven van haar doel;
  4. De contributie te betalen
 5. Kandidaten aan wie het lidmaatschap door het Bestuur is geweigerd, kunnen op verzoek van de aanvragers worden geaccepteerd door de ALV.
 6. De VNT kent:
  1. Gewone Leden;
  2. Tijdelijke Leden; zoals studenten;
  3. Jeugd Leden; 12-17 jaar oud;
  4. Alumni Leden; oud-leden woonachtig buiten Taiwan;
  5. Ereleden; diegenen die zich uitzonderlijk verdienstelijk gemaakt hebben.
 7. Gewone Leden 
  1. Zijn stemgerechtigd in de ALV
  2. Kunnen een ALV aanvragen
  3. Zijn 18 jaar of ouder 
 8. Ereleden
  1. Worden voorgedragen door Bestuur en/of Gewone Leden vanwege hun bijzondere inspanningen en/of door hun inzet voor de VNT tot uitzonderlijk positieve resultaten hebben geleid
  2. Zijn vrijgesteld van lidmaatschapsgelden
 9. Alumni Leden
  1. Hebben geen stemrecht in de ALV
  2. Zijn woonachtig buiten Taiwan
 10. Tijdelijke Leden
  1. Zijn minder dan 9 maanden per kalenderjaar in Taiwan
  2. Hebben geen stemrecht in de ALV
 11. Jeugd Leden
  1. Zijn 12-17 jaar oud
  2. Zijn alleen welkom bij VNT Evenementen onder begeleiding van tenminste één Ouder/Voogd die Lid is en 18 jaar of ouder.
  3. Vallen te allen tijde onder de verantwoordelijkheid van de eerder beschreven Ouder/Voogd
  4. Hebben geen stemrecht in de ALV

Artikel 5 Rechten en plichten

 1. Leden dienen zich naar elkaar en de VNT in redelijkheid en billijkheid te gedragen.
 2. Leden zijn verplicht:
  1. Het respecteren van de statuten van de VNT en de besluiten van het Bestuur, de ALV of enig ander orgaan van de VNT;
  2. De belangen van de VNT niet schaden.
 3. Alleen leden die in Taiwan woonachtig zijn, hebben stemrecht.

Artikel 6 Sancties

 1. Sancties kunnen worden opgelegd, op basis van een strafbaar handelen of nalaten dat in strijd is met de wet of de statuten, reglementen en/of beslissingen van organen van de VNT, of waardoor de belangen van de VNT worden geschaad.
 2. In geval van overtreding bedoeld in paragraaf 1, kunnen de volgende sancties worden opgelegd:
  1. Berisping
  2. Schorsing
  3. Royement (uitzetting uit het lidmaatschap)
  4. Uitsluiting van deelname aan activiteiten, hetzij voor een bepaalde duur, hetzij voor een soort en/of aantal activiteiten gespecificeerd in de sanctie;
 3. Het opleggen van een sanctie wordt schriftelijk medegedeeld aan het lid. In dringende gevallen kan een sanctie mondeling aan het lid worden meegedeeld.
 4. Een schorsing kan worden opgelegd voor maximaal één jaar. 
 5. Gedurende de periode dat een lid geschorst is, kunnen de rechten van het lidmaatschap niet worden uitgeoefend, met uitzondering van het recht van beroep.
 6. Royement kan alleen worden plaatsvinden als:
  1.  Een lid handelt in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de VNT
  2. De VNT op onredelijke wijze schade berokkent.
 7. Als het Bestuur heeft besloten het lid te royeren, wordt dit schriftelijk aan het lid kenbaar gemaakt onder vermelding van de reden (en) van de beslissing.
 8. Tegen een door de VNT opgelegde sanctie kan door het lid binnen een maand na ontvangst daarvan beroep worden aangetekend.
 9. De volgende ALV zal het beroep behandelen en de definitieve beslissing nemen. In het geval van schorsing of royement is het lid gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep geschorst.

Artikel 7 Einde lidmaatschap

 1. Het lidmaatschap eindigt:
  1. Door opzegging door het lid;
  2. Door opzegging door het Bestuur;
  3. Door royement;
  4. Door overlijden van het lid.
 2. Het Bestuur heeft de bevoegdheid om een ​​lidmaatschap voor een bepaalde periode te beëindigen of leden te royeren. Royement kan alleen worden opgelegd op de gronden genoemd in artikel 6.
 3. Het Bestuur kan het lidmaatschap beëindigen:
  1. In de gevallen als vermeld in de statuten;
  2. Wanneer een lid niet meer voldoet aan de eisen die de VNT stelt aan het lidmaatschap
  3. Wanneer van VNT redelijkerwijs niet kan worden verwacht dat ze het lidmaatschap voortzet.
 4. Opzegging door het lid kan te allen tijde per e-mail of schriftelijk aan de secretaris worden gedaan. 
 5. Bij tussentijdse beëindiging van het Lidmaatschap, Schorsing of Royement zal geen restitutie van contributie plaatsvinden

Artikel 8 Het Bestuur

 1. Het aantal Bestuursleden wordt bepaald in het Huishoudelijk Reglement en de van toepassing zijnde wet.
 2. Alleen Gewone Leden, die tenminste 8 maanden per jaar in Taiwan verblijven, kunnen plaatsnemen in het Bestuur. De ALV mag hiervan alleen afwijken als het de enige manier is om aan de minimale voorwaarden van het Bestuur, zoals beschreven in deze Statuten, te voldoen. 
 3. Het Bestuur bestaat in ieder geval uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.
 4. Bestuursleden worden voorgedragen door het Bestuur of door tenminste drie Gewone Leden.
 5. Elk Bestuurslid wordt benoemd voor een periode van EEN (1) jaar waarna het bestuurslid automatisch aftreedt.
 6. Aftredende Bestuursleden zijn direct opnieuw benoembaar. 
 7. Wie op een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt de roosterplaats van zijn voorganger in.
 8. In de eerste Bestuursvergadering na de benoeming van Bestuursleden bepaalt het Bestuur in onderling overleg de taken van het Bestuur en verzend deze per e-mail of via een schriftelijke kennisgeving aan de leden.
 9. Ieder Bestuurslid is door de VNT verantwoordelijk voor de hem opgedragen taken. Als er problemen zijn met het verantwoordelijkheden van andere Bestuursleden, is ieder Bestuurslid volledig verantwoordelijk voor eventuele tekortkomingen, tenzij dit duidelijk niet aan hem of haar te wijten is en hij of zij niet nalatig is geweest bij het nemen van maatregelen om de tekortkomingen te voorkomen.
 10. De ALV kan een Bestuurslid schorsen of ontslaan als zij van oordeel is dat daar aanleiding toe bestaat. Een beslissing moet worden genomen met een meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen en waarbij tenminste 2/3 van het totale aantal Gewone Leden vertegenwoordigd is.
 11. Het Bestuurslidmaatschap eindigt:
  1. Door beëindiging van het Gewone Lidmaatschap;
  2. Door aftreden.

Artikel 9 Bevoegdheid van het Bestuur

 1. Met uitzondering van beperkingen op grond van de statuten van VNT en de wet, is het Bestuur belast met het beheer van de VNT;
 2. Als het aantal Bestuursleden onder de drie is gedaald, behoudt het Bestuur haar beslissingsbevoegdheid. Het Bestuur dient echter zo spoedig mogelijk een ALV bijeen te roepen waarin de invulling van de openstaande functie (s) zal worden besproken.
 3. Het Bestuur is bevoegd om bepaalde onderdelen van haar taken uit te voeren door middel van door het Bestuur benoemde commissies. De verantwoordelijkheid voor deze taken blijft te allen tijde en onder alle omstandigheden bij het Bestuur.
 4. Het Bestuur mag onder geen enkele omstandigheid, zonder de voorafgaande goedkeuring van de ALV:
  1. Besluiten tot deelname aan overeenkomsten tot het verwerven, vervreemden of bezwaren van registergoederen en het aangaan van overeenkomsten waarbij de VNT verbindt zich als borg of medeschuldenaar voor een derde, of waar de VNT zich verbindt tot zekerheid voor een schuld voor een derde partij. 
  2. Aandelen of andere financiële producten aanschaffen. 
 5. Zonder voorafgaande goedkeuring van de ALV kan de VNT niet wettelijk door wie dan ook worden vertegenwoordigd in zaken als beschreven in lid 4 van dit Artikel.

Artikel 10 Vertegenwoordiging

 1. Het Bestuur vertegenwoordigt de VNT.
 2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid berust bij de Voorzitter, of, bij diens afwezigheid, de Secretaris samen met de Penningmeester.
 3. Het Bestuur kan aan een of meer leden en aan anderen volmacht verlenen om de Vereniging te vertegenwoordigen binnen de grenzen van die volmacht.
 4. Alle vertegenwoordiging van de VNT is beperkt volgens Artikel 9 van deze Statuten.

 Artikel 11 Controle van rekeningen

 1. Het Bestuur is verplicht een administratie bij te houden met betrekking tot de middelen en activa van de VNT.
 2. Het Bestuur zal een jaarverslag over de gang van zaken van de VNT op de ALV presenteren, niet later dan één (1) maand voor het einde van het verenigingsjaar.  
 3. Het Bestuur zal de balans toelichten en staat van baten en lasten met toelichting ter goedkeuring door de ALV.
 4. De documenten waarnaar in punt 2 wordt verwezen, worden ondertekend door alle Bestuursleden; bij gebreke van een handtekening van een Bestuurslid zal daarvan een verklaring worden bijgevoegd met betrekking tot de reden(en) daarvoor.
 5. Het bestuur stelt een Kas Commissie aan, bestaande uit twee leden, die geen Bestuurslid zijn. Leden van de Kas Commissie worden benoemd voor een periode van EEN (1) jaar. Ze zijn slechts één keer herbenoembaar.
 6. De Kas Commissie onderzoekt de balans en de staat van baten en lasten en brengt daarover verslag uit aan de ALV.
 7. Het Bestuur zal de Kas Commissie tijdens haar onderzoek toegang verlenen tot de boeken en alle informatie die het nodig heeft, en toont indien nodig de geldmiddelen en activa van de VNT.
 8. Goedkeuring door de ALV van het jaarverslag en de jaarrekening verleent het Bestuur decharge voor alle gebeurtenissen behalve zoals weergegeven in de jaarrekening.
 9. Het Bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in lid 1 en 2 gedurende 5 jaar te bewaren.

Artikel 12 Financiën

 1. De financiële middelen van de VNT omvatten:
  1. Bijdragen van leden;
  2. Inkomsten uit entreegelden;
  3. Subsidies, geschenken;
  4. Andere inkomsten, zoals bijvoorbeeld sponsoring
 2. De leden worden jaarlijks gehouden om een ​​lidmaatschapsbijdrage te betalen, die wordt bepaald door het Bestuur en goedkeuring vereist van de ALV.
  1. Ze kunnen hiervoor in categorieën worden ingedeeld, waarvoor een ander tarief wordt betaald.
  2. Als het lidmaatschap in de loop van een jaar eindigt, blijft de contributie het gehele jaar verschuldigd. Er vindt geen (gedeeltelijke) restitutie plaats van al betaalde lidmaatschappen.

Artikel 13 Bestuursorganen van de VNT

 1. De Bestuursorganen van de VNT zijn het Bestuur en de ALV.
 2. Het door de voorzitter in een ALV uitgesproken oordeel over de uitslag van een stemming is doorslaggevend.
 3. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een besluit, voor zover het geen schriftelijke stemming over een voorstel betreft.
 4. Als echter de juistheid ervan wordt betwist onmiddellijk na de aankondiging door de voorzitter, zal een nieuwe stemming worden gehouden op verzoek van de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk was, een stemgerechtigde aanwezige persoon. Deze nieuwe stemming maakt alle juridische gevolgen van de oorspronkelijke stemming ongeldig.
 5. Van de ALV worden notulen gehouden door de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen persoon.
 6. Deze notulen worden op dezelfde of de eerstvolgende ALV goedgekeurd en ondertekend door de voorzitter en secretaris van de vergadering.
 7. Een besluit is nietig als: 
  1. Het besluit in strijd is met de wet of de grondwet, tenzij de wet of statuten anders bepalen. 
  2. Wanneer een door de wet of statuten voorgeschreven voorafgaande handeling of mededeling ontbreekt;
  3. Vanwege strijdigheid met wettelijke of statutaire bepalingen die voortvloeien uit de uitvoering van het besluit;
  4. Indien het in strijd is met de redelijkheid en billijkheid, als bedoeld in artikel 5, eerste lid.
 8. De bevoegdheid om een ​​besluit te vernietigen, vervalt een jaar na het einde van de dag waarop het besluit is gepubliceerd in de notulen van de ALV, waarin het besluit is genomen, en naar de leden gestuurd.

Artikel 14 Huishoudelijk Reglement (HRV)

 1. Door de ALV wordt een HRV vastgesteld dat alle zaken regelt waarin de Statuten niet voorzien, waarvan de regeling door deze Statuten wordt geëist of waarvan regeling door de ALV wenselijk wordt geacht
 2. De ALV kan andere reglementen vaststellen.
 3. De bepalingen van het HRV mogen niet in strijd zijn met de wet, noch met de Statuten van de VNT.

Artikel 15 ALV

 1. Alle bevoegdheden die niet door de wet of de statuten aan andere organen van de VNT zijn toegekend, berusten bij de ALV van de VNT.
 2. De ALV wordt jaarlijks gehouden uiterlijk 1 maand voor het einde van het Verenigingsjaar.  Een buitengewone ALV zal worden gehouden telkens wanneer het Bestuur het nodig acht.
 3. De ALV wordt bijeengeroepen door het Bestuur, met inachtneming van een termijn van ten minste veertien dagen. De vergadering wordt bijeengeroepen door middel van een aankondiging op de website en door een schriftelijke uitnodiging aan alle leden, met de agenda voor die vergadering.
 4. Een aantal leden, met een minimum als bepaald in het HRV, kunnen het Bestuur verzoeken een ​​ALV bijeen roepen binnen een termijn niet langer dan vier weken na het indienen van het verzoek.
 5. Als niet binnen veertien dagen aan het verzoek wordt voldaan:
  1. Kunnen de aanvragers zelf overgaan tot het bijeenroepen van het ALV door aankondiging in overeenstemming met de voorgaande paragraaf. 
  2. De aanvragers kunnen dan anderen aanwijzen dan het Bestuur voor het leiden van de vergadering en het opstellen van de notulen.
 6. De ALV wordt voorgezeten door de voorzitter van het Bestuur of zijn plaatsvervanger. Als de voorzitter en zijn plaatsvervanger zijn verhinderd, treedt een ander lid van het Bestuur op als voorzitter. 
 7. De secretaris maakt notulen van de verhandelingen van elke ALV. De notulen worden gepubliceerd via een e-mail ter attentie van de leden en moet worden aangenomen door de volgende ALV.
 8. De agenda van een ALV wordt door het HRV en het Bestuur bepaald.

Artikel 16 Toegang en besluit ALV

 1. Alle leden hebben toegang tot de ALV, evenals degenen die zijn uitgenodigd door het Bestuur
 2. Leden die geschorst zijn, hebben geen toegang tot de ALV, tenzij ze in beroep zijn gegaan bij de bij ALV na een sanctie, in welk geval zij allen gerechtigd zijn ALV bij te wonen en het woord te voeren bij de behandeling van hun beroep.
 3. Elk Gewoon Lid heeft één stem.
 4. Elk Gewoon Lid kan bij schriftelijke volmacht een ander Gewoon Lid van 18 jaar en ouder machtigen om zijn of haar stem uit te brengen.
 5. Een Gewoon Lid, dat geen deel uitmaakt van het Bestuur, kan voor maximaal 2 andere Gewone Leden optreden als gevolmachtigde.
 6. Het Bestuur of individuele Bestuursleden kunnen optreden als gevolmachtigde voor een onbeperkt aantal andere leden.
 7. Tenzij de voorzitter anders aangeeft, zullen de stemming over kwesties mondeling plaatsvinden en zullen de stemmen over personen schriftelijk plaatsvinden
 8. Alle relevante voorstellen en zaken zullen worden beslist bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, tenzij de wet of statuten anders vereisen.
 9. Bij stopzetting van de stemming wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
 10. Bij het stemmen over kandidaten wordt de kandidaat benoemd die de meerderheid van de uitgebrachte stemmen behaalt. Als niemand de meerderheid heeft verkregen, vindt een tweede stemming plaats tussen de kandidaten die het hoogste aantal uitgebrachte stemmen hebben gekregen. De kandidaat die de meerderheid van de bij de tweede stemming uitgebrachte stemmen verkrijgt, wordt benoemd.

Artikel 17 Wijziging

 1. De statuten kunnen alleen worden gewijzigd bij besluit van de ALV, die samen met de verklaring werd bijeengeroepen dat een wijziging van de statuten van VNT zal worden voorgesteld.
 2. Degenen die de oproeping hebben verzonden om de ALV bijeen te roepen om een ​​voorstel tot wijziging van de statuten te bespreken moeten een kopie van de voorgestelde wijziging letterlijk naar alle leden sturen, minimaal veertien dagen voor de bijeenkomst.
 3. De bepalingen van Lid 1 en 2 van dit artikel zijn niet van toepassing als alle Gewone Leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de ALV en het besluit tot wijziging van de statuten wordt met algemene stemmen aangenomen.
 4. Een besluit tot wijziging van de statuten vereist ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen op een vergadering waarvan ten minste twee derde van de Gewone Leden aanwezig of vertegenwoordigd is door leden. Als geen 2/3 van het totaal aantal Gewone Leden aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt een andere ALV bijeengeroepen binnen vier weken, waarin het besluit, zoals besproken in de vorige vergadering, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde Gewone Leden, met een eenvoudige meerderheid kan worden genomen.
 5. Een wijziging wordt pas van kracht nadat het Bestuur de nieuwe statuten heeft ondertekend.
 6. Het Bestuur zendt een afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten aan alle leden

Artikel 18 Ontbinding en vereffening

 1. Op een besluit tot ontbinding van de VNT is het bepaalde in artikel 17 Lid 1 en Lid 2 van toepassing.
 2. De VNT wordt ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de ALV, dat goedgekeurd is door ten minste twee derde van de stemmen die worden uitgebracht op een vergadering waar ten minste driekwart van de Gewone Leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
 3. Bij de oproeping tot de in dit artikel bedoelde vergaderingen moet worden vermeld dat er een voorstel zal zijn ter ontbinding van de VNT tijdens de vergadering. De termijn voor het bijeenroepen van een dergelijke vergadering moet minstens veertien dagen zijn.
 4. De Bestuursleden treden op als vereffenaars na het besluit tot ontbinding van de VNT.
 5. De ALV is bevoegd om na het besluit tot ontbinding gelijktijdig Bestuursleden te ontslaan benoeming van een of meer vereffenaars.
 6. Wanneer een besluit tot ontbinding is genomen, zal de ALV daarna ook een of meer bewaarders aanwijzen het bepalen van de bestemming van een eventueel overschot.
 7. Na ontbinding blijft de VNT bestaan ​​voor zover nodig om haar activa te liquideren. Tijdens de vereffening is het bepalingen van de statuten blijven onverminderd van kracht. In documenten en mededelingen die afkomstig zijn van de VNT, “in liquidatie ‘moet aan de naam worden toegevoegd.
 8. De boeken en bescheiden van de ontbonden VNT moeten door de bewaarder (s) gedurende tien jaar na het einde van de liquidatie.

Artikel 19 Slotbepaling

In alle gevallen waarin de statuten of de wet niet voorzien, beslist het Bestuur.