Statuten VNT 2021

Deel dit bericht

zoals vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 29 November, 2020.

Artikel 1

Algemeen

 1. De vereniging draagt de naam Vereniging Nederlandstaligen Taiwan. Hierbij verder genoemd de VNT. Onder Nederlandstaligen wordt verstaan Vlaams- en Nederlandstaligen alsmede hen die een taal spreken die daarvan afgeleid is en hen die een aantoonbare belangstelling hebben voor deze talen en de daaraan gerelateerde culturen.

Artikel 2

Doel

 1. De VNT heeft ten doel de contacten tussen Nederlandstaligen in Taiwan, met nadruk op ontspanning en gezelligheid, te bevorderen.
 2. De VNT bereikt dit doel door het organiseren van maandelijkse activiteiten voor de Nederlandstalige gemeenschap in Taiwan. Dit omvat onder meer borrelavonden, koffie ochtenden, Sinterklaas viering, culturele activiteiten en sportactiviteiten.

Artikel 3

Lidmaatschap

 1. De vereniging kent:
  • gewone leden;
  • tijdelijke leden, zoals studenten;
  • ereleden, diegenen die zich uitzonderlijk verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging.
 2. Leden van de VNT zijn allen die zich daartoe schriftelijk bij de secretaris van het bestuur hebben aangemeld en als zodanig zijn toegelaten
 3. Voorwaarden voor aanmelding voor het lidmaatschap zijn:
  • Instemming met de doelstelling van de vereniging en willen meewerken aan de activiteiten van de vereniging.
  • Bereidheid tot betaling van de contributie.
 4. Het lidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar.
 5. De secretaris houdt nauwgezet een ledenregister bij, dat tenminste twee keer in het verenigingsjaar naar de leden wordt verstuurd.

Artikel 4

Beëindiging/opzegging lidmaatschap

 1. Het VNT lidmaatschap eindigt:
  • door overlijden van het lid;
  • door opzegging door het lid;
  • door opzegging namens de vereniging;
  • door ontzetting (royement).
 2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan te allen tijde. Dit geschiedt via schriftelijke kennisgeving c.q. e-mail aan de secretaris. De jaarlijkse contributiebedragen zijn bescheiden, daarom bestaat er bij opzegging géén restitutie.
 3. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur. Opzegging namens de vereniging is mogelijk:
  • Wanneer het lid zijn geldelijke verplichtingen niet binnen drie maanden na betalingsverzoek voldoet. Het lid wordt opnieuw toegelaten zodra de betaling alsnog plaatsvindt.
  • Wanneer een lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten door de statuten voor het lidmaatschap gesteld.
 4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen door het bestuur worden uitgesproken:
  • Wanneer een lid handelt in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging.
  • Wanneer een lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
 5. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging of ontzetting wordt het betrokken lid ten spoedigste schriftelijk c.q. per e-mail, met opgave van redenen, door het bestuur in kennis gesteld.

Artikel 5

Middelen

 1. De geldmiddelen van de VNT kunnen onder andere worden gevormd door:
  • contributies van leden;
  • sponsorgelden;
  • donaties;
  • eigen bijdragen van leden voor activiteiten;
  • eigen bijdragen van niet-leden voor activiteiten.
 2. Ieder lid betaalt contributie, waarvan het bedrag jaarlijks door de Algemene Ledenvergadering tijdens de jaarvergadering wordt vastgesteld.
 3. Het verkrijgen van sponsorgeld wordt in de vereniging gedaan door de sponsorcommissie. De commissie legt verantwoording af aan het bestuur over de sponsorovereenkomsten. De inkomsten en uitgaven worden geregistreerd door de penningmeester. De vereniging mag niet afhankelijk worden van sponsorinkomsten.
 4. Alhoewel de VNT ernaar streeft activiteiten te organiseren binnen het gegeven budget, kan het voorkomen dat aan leden een extra bijdrage voor een activiteit wordt gevraagd.
 5. Niet leden zijn altijd verplicht een eigen bijdrage ter compensatie van de kosten van de activiteit te betalen. De eigen bijdrage dient op de uitnodiging vermeld te worden.

Artikel 6

Bestuur

 1. Het bestuur van de VNT is belast met het besturen van de vereniging, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7.
 2. Het bestuur bestaat uit tenminste drie VNT leden. Het aantal bestuurders en hun functie wordt vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering.
 3. De voorzitter, secretaris en penningmeester worden steeds als zodanig door de Algemene Ledenvergadering benoemd.
 4. Activiteiten bestuursleden kunnen in het bestuur toetreden zonder benoeming van de Algemene Ledenvergadering.
 5. De Algemene Ledenvergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan. Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van tenminste tweederde der geldig uitgebrachte stemmen.
 6. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde zijn of haar bestuurslidmaatschap opzeggen zonder verplichte opzegtermijn.

Artikel 7

Samenstelling van het bestuur

 1. De functieverdeling zoals in deze statuten genoemd, zal bij personele wijziging in het bestuur opnieuw door het bestuur worden vastgesteld.
 2. De huidige indeling van het bestuur is als volgt:
  • voorzitter;
  • secretaris;
  • penningmeester;
  • activiteiten bestuurslid (eventueel meerdere leden).

Artikel 8

Taken en bevoegdheden van het bestuur

 1. Taakomschrijving van de voorzitter:
  • De voorzitter ziet erop toe dat de begroting voor het komende jaar en de rekening en verantwoording van het afgelopen jaar zo spoedig mogelijk in een bestuursvergadering worden behandeld.
  • De voorzitter bepaalt aantal, plaats, dag en uur van de vergaderingen van het bestuur in overleg met de secretaris, met wie hij tevens in ontwerp de agenda opmaakt.
  • De voorzitter bereidt de vergaderingen voor in overleg en in samenwerking met de secretaris. De voorzitter leidt de vergaderingen.
  • De voorzitter draagt er zorg voor dat het bestuur als team functioneert.
  • De voorzitter onderhoudt het contact met het NTIO en de sponsorcommissie.
 2. Taakomschrijving van de secretaris:
  • De secretaris bereidt de vergaderingen voor in overleg en in samenwerking met de voorzitter. De secretaris draagt zorg voor het opstellen van de notulen.
  • De secretaris draagt er zorg voor dat op elke vergadering een nauwkeurig bijgehouden ledenlijst aanwezig is.
  • De secretaris ontvangt en voert de correspondentie van de vereniging.
  • De ingekomen stukken worden door de secretaris op de bestuursvergadering overlegd en desgewenst voorgelezen.
  • De secretaris ontwerpt samen met de voorzitter het jaarverslag en biedt dit tenminste veertien dagen voor de jaarvergadering aan de Algemene Ledenvergadering aan.
 3. Taakomschrijving van de penningmeester:
  • De penningmeester beheert namens het bestuur het vermogen van de vereniging, int de gelden en doet de betalingen. Tijdens de vergaderingen wordt hierover verantwoording afgelegd.
  • De penningmeester heeft de zorg voor een nauwkeurige boekhouding en ziet erop toe, dat voor elke betaling een bewijsstuk aanwezig is. Niet onmiddellijk benodigde gelden worden door zijn of haar zorg op de bankrekening gestort. In geen enkel geval is het toegestaan meer dan 20.000 NTD aan contant geld in beheer te hebben. In bijzondere gevallen, mocht het bedrag hoger zijn dan 20.000 NTD, dient het bedrag gesplitst te worden onder de bestuursleden.
  • De penningmeester verschaft het bestuur te allen tijde inzage van kas en bescheiden, die voor het financieel beheer noodzakelijk zijn.
  • De penningmeester ontwerpt de begroting voor het komende boekjaar. Tevens dient de penningmeester bij de voorzitter het ontwerp van de rekening en verantwoording over het afgelopen jaar in, onder toevoeging van een financieel verslag.
 4. Taakomschrijving van het activiteiten bestuurslid:
  • Het activiteiten bestuurslid is verantwoordelijk voor de organisatie en coördinatie van VNT-activiteiten.
  • Het bestuurslid betrekt bij elke activiteit een groepje leden voor de organisatie.
  • Bij iedere vergadering bericht het bestuurslid over de activiteiten status.
 5. Overige taken bestuur of commissie
  • Het periodiek uitbrengen van een nieuwsbrief
  • De logo’s conform de sponsorovereenkomsten plaatsen in de DIGIMOSA en/of op de VNT-website
  • Het beheren van de VNT-website

Artikel 9

Activiteiten

De vereniging streeft ernaar maandelijks een activiteit te organiseren, maar is hiertoe niet verplicht.

Het bestuur behoudt zich het recht voor om activiteiten, bij onvoldoende animo of indien er andere gegronde redenen zijn, te annuleren.

Artikel 10

Communicatie

 1. De vereniging heeft de volgende communicatiemiddelen ter beschikking:
  • Nieuwsbrief.
  • e-mail.
  • website.
 2. E-mailgegevens van leden mogen door de secretaris slechts gebruikt worden om te informeren over relevante, geen winstgerichte, gebeurtenissen en activiteiten voor de Nederlandstaligen in Taiwan en dus niet voor commerciële doeleinden. De e-mailgegevens zullen geenszins aan derden worden verstrekt.
 3. De officiële VNT-website kan naast VNT relevante informatie ook commerciële berichten bevatten die tegemoetkomen aan de doelstelling van de vereniging. In verband met privacyoverwegingen worden er geen foto’s (en adresgegevens e.d.) op het openbare deel van de website geplaatst tenzij uitdrukkelijk toestemming is verleend of afgeschermd met behulp van inloggegevens die alleen aan leden zullen worden verstrekt.

Artikel 11

Vereniging commissie

 1. Binnen de VNT mogen verschillende commissies bestaan, bijvoorbeeld een koffie commissie, welke door leden zijn opgericht ter ondersteuning van verenigingsactiviteiten.
 2. Een commissie wordt zodanig door het bestuur erkend wanneer de georganiseerde activiteit structureel, minimaal zes keer per jaar, zal plaatsvinden.
 3. Een commissie kan, na een goedkeuren van het bestuur, aanspraak maken op een financiële bijdrage uit de verenigingskas. Het gegeven budget is door de commissie te besteden ter realisering van de doelstelling van de vereniging.
 4. Deze jaarlijkse financiële bijdrage voor een commissie ter ondersteuning van het organiseren van structurele activiteiten is vastgesteld op 5000 NTD.
 5. Het bestuur behoudt het recht om een commissie af te keuren dan wel te ontbinden wanneer deze handelt in strijd met de wet en/of doelstelling van de vereniging.

Artikel 12

Boekjaar/verenigingsjaar

 1. De vastgestelde periode van het boekjaar is 1 januari tot en met 31 december
 2. Het verenigingsjaar is vastgesteld van 1 januari tot en met 31 december
 3. Tijdens de Algemene Ledenvergadering (zie artikel 13) wordt de balans van het afgelopen boekjaar tot en met 31 mei gepresenteerd. Tevens wordt de winst- en verliesrekening over de gehele periode tot en met 30 juni gepresenteerd.

Artikel 13

Jaarvergadering (Algemene Ledenvergadering)

 1. Binnen drie maanden na afloop van elk boekjaar wordt een jaarvergadering oftewel een Algemene Ledenvergadering (ALV) belegd. Het bestuur brengt in deze vergadering zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van tenminste een balans, financieel verslag waaruit de ontvangsten en uitgaven blijken, die voor rekening en verantwoording van het in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur zijn.
 2. De Algemene Ledenvergadering benoemt jaarlijks een kascommissie van tenminste twee leden, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur, voor onderzoek van de rekening en verantwoording over het lopende casu quo laatstverstreken boekjaar. De commissie brengt tijdens de jaarvergadering verslag uit van haar bevindingen.
 3. Goedkeuring door de Algemene Ledenvergadering van de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot décharge behalve voor wat niet uit de boeken blijkt.
 4. Indien de goedkeuring van de rekening en verantwoording wordt geweigerd, benoemt de Algemene Ledenvergadering een andere commissie bestaande uit tenminste drie leden, welke een nieuw onderzoek doet naar de rekening en verantwoording. Deze commissie heeft dezelfde bevoegdheden als de eerder benoemde commissie. Binnen een maand na de benoeming brengt zij aan de Algemene Ledenvergadering verslag uit van haar bevindingen. Wordt ook dan de goedkeuring geweigerd, dan neemt de Algemene Ledenvergadering die maatregelen welke door haar in het belang van de vereniging nodig geacht worden.

Artikel 14

Algemene Ledenvergadering

 1. De Algemene Ledenvergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming van een termijn van tenminste veertien dagen. De bijeenroeping geschiedt door alle leden hierover per e-mail te berichten.
 2. Behalve de in artikel 13 bedoelde jaarvergadering kunnen Algemene Ledenvergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dat wenselijk acht. Stemmingen mogen via e-mail plaatsvinden.

Artikel 15

Stemming ALV

 1. Alleen volwassen leden hebben toegang tot de Algemene Ledenvergadering. Gewone leden en ereleden hebben daar ieder één stem. Ieder volwassen lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid. Tijdelijke leden hebben geen stemrecht.
 2. Besluiten kunnen alleen worden genomen indien eenvierde van de leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Is hieraan niet voldaan dan kan een tweede vergadering worden belegd na vijf dagen en binnen dertig dagen; in deze tweede vergadering kunnen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden besluiten worden genomen over de onderwerpen van de eerste vergadering.
 3. Een eenstemmig schriftelijk c.q. per e-mail genomen besluit van alle leden heeft dezelfde kracht als een besluit van de Algemene Ledenvergadering. Een dergelijk besluit wordt door de secretaris aangetekend in de notulen, terwijl er melding van wordt gemaakt tijdens de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering.
 4. Stemming over zaken geschiedt over het algemeen mondeling, over personen schriftelijk. Over alle voorstellen wordt beslist bij een absolute meerderheid van de stemmen. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
 5. Bij verkiezingen is diegene gekozen, die meer dan de helft van de stemmen op zich heeft verenigd. Indien niemand die meerderheid heeft verkregen wordt, zonodig na een tussenstemming, een tweede stemming gehouden tussen de twee personen, die het grootste aantal stemmen hebben verkregen en is degene gekozen, die bij die stemming de meerderheid der stemmen op zich heeft verenigd. Indien bij die tweede stemming de stemmen staken, beslist het lot.
 6. Onder stemmen wordt verstaan geldig uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen zijn geen geldige stemmen. Degenen die blanco of ongeldig stemmen, tellen slechts mee om het quorum vast te stellen.
 7. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel omtrent de uitslag der stemming is beslissend. Indien echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan wordt betwist, vindt een nieuwe stemming plaats. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

Artikel 16

Statutenwijziging

 1. Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten door een Algemene Ledenvergadering waar tenminste eenvierde van het totaal aantal leden der vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is, met een absolute meerderheid van het aantal stemmen.
 2. Zij, die de oproeping tot de Algemene Ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor de dag der vergadering een afschrift van dat voorstel aan de leden voorleggen.
 3. Bij gebreke van het quorum kan ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden tot statutenwijziging worden besloten op een volgende, tenminste vijf dagen doch uiterlijk dertig dagen na de eerste, te houden vergadering, met een meerderheid van de stemmen.

Artikel 17

Ontbinding

 1. De vereniging wordt ontbonden door een besluit van de Algemene Ledenvergadering, genomen met tenminste tweederde van het aantal stemmen in een vergadering waarin tenminste drievierde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
 2. Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door de Algemene Ledenvergadering te bepalen zodanige doeleinden als het meest met het doel der vereniging overeenstemmen. De vereffenaars dragen het batig saldo daartoe over.
 3. De boeken en bescheiden van de vereniging moeten worden bewaard door een, door de vereffenaars aan te wijzen, natuurlijke of rechtspersoon gedurende vijf jaren na de vereffening.

Artikel 18

Huishoudelijk reglement

 1. Het huishoudelijk reglement kan nadere verplichtingen van de leden bevatten. Dit omvat regels omtrent het lidmaatschap, de introductie, het bedrag der contributies, de werkzaamheden van het bestuur, de vergaderingen, de wijze van uitoefening van het stemrecht , en alle verdere onderwerpen, waarvan de regeling gewenst is.
 2. Het huishoudelijk reglement zal geen bepalingen mogen bevatten die afwijken van of in strijd zijn met de bepalingen van de statuten.
 3. Wijziging van het huishoudelijk reglement is mogelijk bij besluit van de Algemene Ledenvergadering, genomen op voorstel van het bestuur of eenvierde van het totale aantal leden. Het voorstel tot reglementswijziging kan tijdens de Algemene Ledenvergadering worden aangenomen met absolute meerderheid van de stemmen.

Slotbepaling

1. In alle gevallen waarin de wet noch de statuten noch het huishoudelijk reglement voorziet, beslist het bestuur.